Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
lịch tiếp công dân của chủ tịch UBND xã 6 tháng cuối năm

UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    XÃ PHÚ LỘC                                                                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

 

               LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

 của Chủ tịch UBND xã Phú Lộc 6 tháng cuối năm, năm 2020

                                                                                                                                   

       Thực hiện khoản 2, điều 15 và điều 18 Luật tiếp công dân năm 2013 về việc tiếp dân ở xã, phường, thị trấn và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân. Chủ tịch UBND xã phân công lịch tiếp dân tại trụ sở UBND xã năm 2020 như sau:

       * Thường trực tiếp công dân thường xuyên tại Phòng tiếp công dân.

       1. Ông Hoàng Xuân Mai – Công chức Tư pháp

       2. Ông Nguyễn Văn Luân – Công chức Tư pháp

       * Chủ tịch và Phó chủ tịch (được Chủ tịch UBND xã uỷ quyền) tiếp công dân vào các ngày trong tháng theo lịch phân công cụ thể sau:

Tháng

Ngày, tháng

Người tiếp dân

Chức vụ

Tháng 7

Thứ tư, ngày 01/7/2020

Đoàn Văn Nga

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 08/7/2020

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 15/7/2020

Đoàn Văn Nga

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 22/7/2020

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 29/7/2020

Đoàn Văn Nga

Chủ tịch

Tháng 8

Thứ tư, ngày 05/8/2020

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 12/8/2020

Đoàn Văn Nga

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 19/8/2020

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 26/8/2020

Đoàn Văn Nga

Chủ tịch

Tháng 9

Thứ tư, ngày 02/9/2020

Nghỉ Lễ (2/9)

 

 

Thứ tư, ngày 09/9/2020

Đoàn Văn Nga

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 16/9/2020

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 23/9/2020

Đoàn Văn Nga

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 30/9/2020

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

Tháng 10

Thứ tư, ngày 07/10/2020

Đoàn Văn Nga

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 14/10/2020

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 21/10/2020

Đoàn Văn Nga

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 28/10/2020

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

Tháng 11

Thứ tư, ngày 04/11/2020

Đoàn Văn Nga

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 11/11/2020

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 18/11/2020

Đoàn Văn Nga

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 25/11/2020

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

Tháng 12

Thứ tư, ngày 02/12/2020

Đoàn Văn Nga

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 09/12/2020

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 16/12/2020

Đoàn Văn Nga

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 23/12/2020

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 30/12/2020

Đoàn Văn Nga

Chủ tịch

Ngoài thời gian phân công tiếp dân theo lịch trên. Chủ tịch và Phó chủ tịch sẽ tiếp dân trong các trường hợp đột xuất, các vụ việc phức tạp phát sinh cần phải giải quyết ngay.

Giao cho Công chức Tư pháp phối hợp tốt với Công chức Văn phòng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện làm việc để phục vụ tốt công tác tiếp dân Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND thực hiện trách nhiệm tiếp dân năm 2020 theo quy định.

Nơi nhận                                                                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Ban tiếp dân huyện;                                                                                                                       CHỦ TỊCH

- Đảng uỷ xã; Để B/c.

- HĐND xã;                                                                                                                                            (đã ký)

 

                                                                                                                                                Đoàn Văn Nga

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚ LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: Bùi Hải Hưng - CHỦ TỊCH UBND XÃ

Địa chỉ: Xã Phú Lộc - Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0912378936

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa