Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2022

Y BAN NHÂN DÂN

              XÃ PHÚ LỘC            

Số:         /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Lộc, ngày 05 tháng  7  năm 2022

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011.

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011.

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013.

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của thanh tra chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

Căn cứ Quyết định số 158/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân xã về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của Ủy ban nhân dân xã về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của UBND xã.

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của Ủy ban nhân dân xã về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại phòng tiếp dân xã.

Ủy ban nhân dân xã Thông báo lịch tiếp công dân tại phòng tiếp công dân xã như sau:

1. Thời gian, địa điểm tiếp công dân

a) Thời gian tiếp công dân: Mỗi tháng tiếp 4 ngày, vào ngày thứ Tư hàng tuần. (Nếu trùng vào ngày lễ hoặc ngày nghỉ theo chế độ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo).

- Buổi sáng từ 8h00 đến 11h 30

- Buổi chiều từ 14h00 đến 16h 30

Trong trường hợp có lịch đột xuất của chủ tịch UBND xã, UBND xã sẽ thông báo thay đổi thời gian trên Cổng thông tin điện tử của xã Phú Lộc, địa chỉ tên miền sau đây:

 (http://phuloc.hauloc.thanhhoa.gov.vn) và tại trụ sở UBND xã.

2. Địa điểm: Phòng tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã

3. Tổ chức thực hiện

Văn phòng Ủy ban nhân dân xã thực hiện niêm yết công khai, Thông báo lịch tiếp công dân tại trụ sở UBND xã, Nhà văn hoá 8 thôn, phối hợp với các ban ngành có liên quan chuẩn bị nội dung, địa điểm và các điều kiện cần thiết để phục vụ Chủ tịch UBND xã tiếp công dân chu đáo.

b) CBCC các ban ngành có trách nhiệm phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan, cùng tham dự buổi tiếp công dân khi có yêu cầu của Chủ tịch UBND xã.

c) Để phục vụ tốt công tác tiếp công dân, đề nghị công dân đăng ký và gửi trước nội dung về Văn phòng HĐND-UBND xã để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND xã xem xét, quyết định.

UBND xã trân trọng thông báo để cơ quan, tổ chức, đơn vị, công dân biết./.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã;

- MTTQ và các Ban, ngành đoàn thể;

- Các Ban HĐND xã;

- Các cơ sở thôn;

- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Đoàn Văn Nga

 

UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     XÃ PHÚ LỘC                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

 của Chủ tịch UBND xã Phú Lộc 6 tháng cuối năm, năm 2022

                                                                                                                                   

Thực hiện khoản 2, Điều 15 và Điều 18 Luật tiếp công dân năm 2013 về việc tiếp dân ở xã, phường, thị trấn và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân. Chủ tịch UBND xã phân công lịch tiếp dân tại trụ sở UBND xã năm 2022 như sau:

* Thường trực tiếp công dân thường xuyên tại Phòng tiếp công dân.

1. Ông Hoàng Xuân Mai – Công chức Tư pháp

2. Ông Nguyễn Văn Luân – Công chức Tư pháp

* Chủ tịch và Phó chủ tịch (được Chủ tịch UBND xã uỷ quyền) tiếp công dân vào các ngày trong tháng theo lịch phân công cụ thể sau:

Tháng

Ngày, tháng

Người tiếp dân

Chức vụ

Tháng 7

Thứ tư, ngày 06/7/2022

Đoàn Văn Nga

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 13/7/2022

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 20/7/2022

Đoàn Văn Nga

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 27/7/2022

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

Tháng 8

Thứ tư, ngày 3/8/2022

Đoàn Văn Nga

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 10/8/2022

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 17/8/2022

Đoàn Văn Nga

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 24/8/2022

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 31/8/2022

Đoàn Văn Nga

Chủ tịch

Tháng 9

Thứ tư, ngày 07/9/2022

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 14/9/2022

Đoàn Văn Nga

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 21/9/2022

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 28/9/2022

Đoàn Văn Nga

Chủ tịch

Tháng 10

Thứ tư, ngày 5/10/2022

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 12/10/2022

Đoàn Văn Nga

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 19/10/2022

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 26/10/2022

Đoàn Văn Nga

Chủ tịch

Tháng 11

Thứ tư, ngày 02/11/2022

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 09/11/2021

Đoàn Văn Nga

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 16/11/2022

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 23/11/2022

Đoàn Văn Nga

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 30/11/2022

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

Tháng 12

Thứ tư, ngày 07/12/2022

Đoàn Văn Nga

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 14/12/2022

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 21/12/2022

Đoàn Văn Nga

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 28/12/2022

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

Ngoài thời gian phân công tiếp dân theo lịch trên. Chủ tịch và Phó chủ tịch sẽ tiếp dân trong các trường hợp đột xuất, các vụ việc phức tạp phát sinh cần phải giải quyết ngay.

Giao cho Công chức Tư pháp phối hợp tốt với Công chức Văn phòng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện làm việc để phục vụ tốt công tác tiếp dân Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND thực hiện trách nhiệm tiếp dân năm 2022 theo quy định.

Nơi nhận                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Ban tiếp dân huyện;                                                                      CHỦ TỊCH

- Đảng uỷ xã; Để B/c.

- HĐND xã;                                                                                          

 

 

                                                                                               Đoàn Văn Nga

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚ LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: Bùi Hải Hưng - CHỦ TỊCH UBND XÃ

Địa chỉ: Xã Phú Lộc - Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0912378936

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa