Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
THÔNG BÁO Lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã tháng 4 năm 2024

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Luật Khiếu nại, ngày 11/11/2011; Luật Tố cáo ngày 12/6/2018; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP, ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo;

Căn cứ Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngà 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ, quy định quy trình tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh;

Để tăng cường công tác tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, kịp thời hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, hiểu rõ hơn tâm tư nguyện vọng của nhân dân góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Ủy ban nhân dân xã Phú Lộc thông báo lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã tháng 4 năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tiếp công dân

Trong tháng 4/2024, Chủ tịch UBND xã tiếp công dân 04 ngày, vào các ngày như sau:

TT

Ngày tháng

Địa điểm tiếp công dân

Ghi chú

1

04/4/2024

Phòng tiếp công dân, tại bộ phận một cửa UBND xã Phú Lộc (Địa chỉ: số 138, đường tỉnh lộ 526B, Thôn Giữa, xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa)

Buổi sáng:

(Mùa đông)

Từ 07 giờ 30’ đến 12 giờ 00

(Mùa hè)

Từ 07 giờ 00’ đến 11 giờ 00

Buổi chiều:

(Mùa đông)

Từ 13 giờ 00’ đến 16 giờ 30’

(Mùa hè)

Từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’

2

10/4/2024

3

17/4/2024

4

25/4/2024

Trong trường hợp có lịch đột xuất của Chủ tịch UBND xã, UBND xã sẽ có thông báo thay đổi thời gian niêm yết công khai trên Trang Thông tin điện tử xã Phú Lộc (http://phuloc.hauloc.thanhhoa.gov.vn) và tại Trụ sở UBND xã.

2. Tổ chức thực hiện

a) Công chức Văn phòng - thống kê UBND xã thực hiện niêm yết công khai Thông báo lịch tiếp công dân trên Trang thông tin điện tử xã, tại Trụ sở UBND xã, Nhà văn hóa 8 thôn. Phối hợp với các ban ngành, cán bộ, công chức xã có liên quan chuẩn bị nội dung, địa điểm và các điều kiện cần thiết để phục vụ Chủ tịch UBND xã tiếp công dân chu đáo.

b) Các ban, ngành, đơn vị, cán bộ, công chức xã có trách nhiệm phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan, cùng tham dự buổi tiếp công dân khi có yêu cầu của Chủ tịch UBND xã.

c) Để phục vụ tốt công tác tiếp công dân, đề nghị công dân đăng ký và gửi trước nội dung về UBND xã (qua công chức Văn phòng - thống kê xã) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND xã xem xét, quyết định.

UBND xã kính thông báo để cơ quan, tổ chức, đơn vị, công dân được biết./.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚ LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: Bùi Hải Hưng - CHỦ TỊCH UBND XÃ

Địa chỉ: Xã Phú Lộc - Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0912378936

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa