Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Kế hoạch Thực hiện công tác tuyên truyền và xây dựng Phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023

CÔNG AN HUYỆN HẬU LỘC

 CÔNG AN XÃ PHÚ LỘC

   Số: 05/KH-CAPL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Phú Lộc, ngày 10 tháng 02 năm 2023

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác tuyên truyền và xây dựng

Phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023

 

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-CAHL ngày 09/02/2023 của Công an huyện Hậu Lộc về việc thực hiện công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH năm 2023. Công an  xã Phú Lộc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Công an các cấp về công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH, triển khai có hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu tình hình mới”. Đẩy mạnh, đa dạng hóa công tác tuyên truyền PCCC và CNCH, tăng cường ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với công tác PCCC và CNCH.

2. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, phát huy sức mạnh tổng hợp, sự vào cuộc của hệ thống chính trị đối với công tác PCCC và CNCH. Với quan điểm xuyên suốt xác định người dân là trung tâm, chủ thể chính là mục tiêu, động lực, nguồn lực trong công tác phòng chống cháy, nổ và CNCH; an toàn tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; đồng thời thực hiện triệt để phương châm “Bốn tại chỗ” (lực lượng trong dân, phương tiện trong dân, hậu cần trong dân và chỉ huy trong dân) trong công tác PCCC và CNCH. 

3. Tiếp tục xây dựng mô hình lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành phù hợp với thực tế địa phương; triển khai có hiệu quả Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

4. Tổ chức triển khai kế hoạch có hiệu quả, các nhiệm vụ phải được thực hiện theo tiến độ đề ra, đúng quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 57/KH-BCA-C07, ngày 19/02/2021 của Bộ Công an và Kế hoạch số 140/KH-CAT-PC07 ngày 26/4/2021 của Giám đốc Công an tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu tình hình mới”. Trong đó tập trung vào một số công việc trọng tâm: 

- Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm thực hiện công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho lực lượng nòng cốt thực hiện công tác PCCC và CNCH ở cơ sở: Cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu đơn vị, cơ sở, Công an cấp xã, lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, chuyên ngành, người lao động và hộ gia đình, phấn đấu năm 2023 mỗi hộ gia đình có 01 người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và CNCH; 100% hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý được tiếp cận với nội dung, tài liệu khuyến cáo, tờ rơi… hướng dẫn về an toàn PCCC hộ gia đình.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH phù hợp tình hình thực tế, phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở ở địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin như: Duy trì, phát triển ứng dụng App “báo cháy 114” Zalo, Website,... tuyên truyền PCCC và CNCH. Trong năm 2023 bảo đảm chỉ tiêu 20% dân số cài đặt ứng dụng Zalo và App “báo cháy 114”.

2. Phối hợp với các nhà trường trên địa bàn đưa nội dung kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH vào giảng dạy cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục sau khi có hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Tham mưu, tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH” và 22 năm “Ngày toàn dân PCCC" phù hợp thực tế địa phương như: Tổ chức mít tinh; gặp mặt truyền thống; ký giao ước thi đua; tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC giữa các đơn vị, cơ sở trọng điểm về PCCC, các hộ kinh doanh ở chợ, các hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị rà soát, củng cố hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ... phấn đấu trong dịp kỷ niệm không để xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn.

4. Tham mưu đề xuất các cấp, các ngành tổ chức hội thao, hội thi về PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành, dân phòng, hộ gia đình. Trong năm 2023, Công an xã phấn đấu tổ chức hội thi, hội thao PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng hoặc cho hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (nội dung môn thi tại trang webside của Cục C07  địa chỉ: Canhsatpccc.gov.vn - hướng dẫn nghiệp vụ nội bộ, mật khẩu: Canhsatpccc@# → Công tác tuyên truyền và xây dng phong trào toàn dân PCCC và CNCH đề địa phương tham khảo). 

5. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban văn hóa, Đài truyền thanh xã, thôn tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền PCCC và CNCH. Kịp thời định hướng công tác tuyên truyền thông qua các hoạt động chiến đấu của lực lượng Công an, lực lượng PCCC và CNCH để các cấp, các ngành và người dân hiểu, cảm thông và thấy rõ được sự hy sinh, vất vả cũng như vai trò của lực lượng CAND trong công tác PCCC và CNCH. Không để xảy ra khủng hoảng truyền thông đối với các vụ việc liên quan đến công tác PCCC và CNCH. Định kỳ hàng tháng xây dựng và đăng, phát tin, bài, phóng sự, clip cổ động, cảnh báo, hướng dẫn an toàn PCCC và CNCH; công khai phê phán tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về PCCC và CNCH trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân PCCC và CNCH, những điển hình tiên tiến trong lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, các hoạt động PCCC và CNCH diễn ra ở địa phương để các cấp, các ngành và người dân thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác PCCC và CNCH (mỗi tháng tối thiểu có 02 tin, bài đăng, phát trên báo, đài).

6. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở địa phương đầy mạnh công tác tuyên truyền vận động xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH (xây dựng kế hoạch hoặc quy chế phối hợp). Triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp, tạo bước chuyển biến rõ rệt về công tác vận động phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ), PCCC và CNCH; gắn phong trào toàn dân BVANTQ, PCCC và CNCH với các phong trào cách mạng khác của Đảng và Nhà nước.

7. Tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong phong toàn dân PCCC và CNCH đã xây dựng. Trong đó, tập trung nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” tại các khu dân cư. Đến ngày 30/6/2023, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tham gia “tổ liên gia an toàn PCCC”; 100% ngõ, hẻm tập trung đông dân cư, có chiều dài từ 50m trở lên, xe chữa cháy không tiếp cận được phải có “điểm chữa cháy công cộng”.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, nghiên cứu xây dựng và duy trì mô “Khu dân cư an toàn PCCC”, “Trường học an toàn PCCC” (nội dung tiêu chí xây dựng một số mô hình đăng tải trên Website của C07 tại địa chỉ: Canhsatpccc.gov.vn - hướng dẫn nghiệp vụ nội bộ, mật khẩu: Canhsatpccc@# - Công tác tuyên truyền và xây dựng → phong trào toàn dân PCCC và CNCH để địa phương tham khảo). Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết, đề xuất khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào trên.

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn cho các hộ gia đình, hộ gia đình có nhà để ở, kết hợp sản xuất, kinh doanh. Bảo đảm chỉ tiêu đến ngày 31/12/2023 mỗi hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có ít nhất 01 người được tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng về PCCC và thoát nạn.

8. Xây dựng kế hoạch phấn đấu trở thành đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC và CNCH; tổ chức xét, công nhận đơn vị điển hình tiên tiến về PCCC và CNCH theo quy định.

9. Tiếp tục rà soát, củng cố bảo đảm 80% thôn có lực lượng PCCC tại chỗ; các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC có đội PCCC cơ sở hoặc chuyên ngành và được duy trì hoạt động có hiệu quả. Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động và phân loại đội PCCC cơ sở, đội dân phòng theo quy định. Phấn đấu kết quả phân loại có từ 75% tổng số đội đạt loại khá trở lên (thực hiện Quy định kèm theo Quyết định số 257/QĐ-C07- P2 ngày 05/5/2021 của C07).

10. Phối hợp  thực hiện nghiêm túc công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CNCH cho các đối tượng được pháp luật quy định; quản lý chặt chẽ việc cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CNCH. Trong năm 2023 đạt chỉ tiêu 100% đối tượng thuộc diện huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH được huấn luyện, bồi dưỡng đúng thời hạn quy định.

11. Tham mưu UBND  kiện toàn Ban chỉ đạo công tác PCCC và CNCH tại địa phương; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND cấp huyện quan tâm định mức hỗ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và định mức đầu tư trang bị phương tiện cho lực lượng này. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung kế hoạch này, CBCS trong đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nội dung được phân công. Định kỳ hàng tháng, quý, năm (lồng ghép vào báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg) báo cáo kết quả về Trưởng Công an huyện (qua Đội Cánh sát QLHC về TTXH) để tổng hợp, báo cáo.

2. Giao Đ/c Nguyễn Anh Việt – Phó Trưởng Công an xã chủ trì, theo dõi việc thực hiện của CBCS trong đơn vị, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, tập hợp báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Đội QLHC, Đội TMTH;

- TT. ĐU, HĐND, UBND xã;

- CBCS trong đơn vị;

- Lưu: CAX.

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

 

 

 

Đại úy Đỗ Tất Sơn

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚ LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: Bùi Hải Hưng - CHỦ TỊCH UBND XÃ

Địa chỉ: Xã Phú Lộc - Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0912378936

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa