Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Lộc

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ PHÚ LỘC

Số:  61  /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Lộc, ngày  28     tháng  12    năm 2023

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng năm 2024

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Lộc

 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011.

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011.

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013.

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân xã về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 – 2026; Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 về việc kiện toàn bộ phận tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Ủy ban nhân dân xã Thông báo lịch tiếp công dân tại phòng tiếp công dân xã như sau:

1. Thời gian, địa điểm tiếp công dân

Thời gian tiếp công dân: Mỗi tháng tiếp 4 ngày, vào ngày thứ Tư hàng tuần. (Nếu trùng vào ngày lễ hoặc ngày nghỉ theo chế độ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo).

Mùa hè:

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h 30

- Buổi chiều từ 13h30 đến 17h 00

Mùa đông:

- Buổi sáng từ 7h30 đến 12h 00

- Buổi chiều từ 13h00 đến 16h 30

Trong trường hợp có lịch đột xuất của chủ tịch UBND xã, UBND xã sẽ thông báo thay đổi thời gian trên Cổng thông tin điện tử của xã Phú Lộc, địa chỉ tên miền sau đây:

 (http://phuloc.hauloc.thanhhoa.gov.vn) và tại trụ sở UBND xã.

2. Địa điểm: Phòng tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã

3. Tổ chức thực hiện

- Văn phòng Ủy ban nhân dân xã thực hiện niêm yết công khai, Thông báo lịch tiếp công dân tại trụ sở UBND xã, Nhà văn hoá 8 thôn, phối hợp với các ban ngành có liên quan chuẩn bị nội dung, địa điểm và các điều kiện cần thiết để phục vụ Chủ tịch UBND xã tiếp công dân chu đáo.

- Cán bộ, công chức, các ban ngành có trách nhiệm phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan, cùng tham dự buổi tiếp công dân khi có yêu cầu của Chủ tịch UBND xã.

- Để phục vụ tốt công tác tiếp công dân, đề nghị công dân đăng ký và gửi trước nội dung về Văn phòng HĐND-UBND xã để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND xã xem xét, quyết định.

UBND xã trân trọng thông báo để cơ quan, tổ chức, đơn vị, công dân biết./.

Nơi nhận:

-UBND huyện Hậu Lộc;

-Ban tiếp công dân huyện Hậu Lộc;      Báo cáo

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã;

- MTTQ và các Ban, ngành đoàn thể;

- Các Ban HĐND xã;

- Các thôn;

- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Bùi Hải Hưng

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ PHÚ LỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

 của Chủ tịch UBND xã Phú Lộc năm 2024

                                                                                                                                   

Thực hiện khoản 2, điều 15 và điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013 về việc tiếp dân ở xã, phường, thị trấn và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân. Chủ tịch UBND xã phân công lịch tiếp dân tại trụ sở UBND xã năm 2024 như sau:

* Thường trực tiếp công dân thường xuyên tại Phòng tiếp công dân.

1. Ông Cao Văn Lượng – Công chức VP-TK

2. Ông Hoàng Xuân Mai – Công chức Tư pháp

* Chủ tịch và Phó Chủ tịch (được Chủ tịch UBND xã uỷ quyền) tiếp công dân vào các ngày trong tháng theo lịch phân công cụ thể sau:

Tháng

Ngày, tháng

Người tiếp dân

Chức vụ

Tháng 1

Thứ tư, ngày 03/01/2024

Bùi Hải Hưng

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 10/01/2024

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 17/01/2024

Bùi Hải Hưng

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 24/01/2024

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 31/01/2024

Bùi Hải Hưng

Chủ tịch

Tháng 2

Thứ tư, ngày 07/02/2024

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 14/02/2024

Nghỉ tết nguyên đán năm 2023

 

Thứ tư, ngày 21/02/2024

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 28/02/2024

Bùi Hải Hưng

Chủ tịch

Tháng 3

Thứ tư, ngày 06/3/2024

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 13/3/2024

Bùi Hải Hưng

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 20/3/2024

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 27/3/2024

Bùi Hải Hưng

Chủ tịch

Tháng 4

Thứ tư, ngày 03/4/2024

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 10/4/2024

Bùi Hải Hưng

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 17/4/2024

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 24/4/2024

Bùi Hải Hưng

Chủ tịch

Tháng 5

Thứ tư, ngày 01/5/2024

Nghỉ lễ 30/4; 1/5

 

Thứ tư, ngày 08/5/2024

Bùi Hải Hưng

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 15/5/2024

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 22/5/2024

Bùi Hải Hưng

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 29/5/2024

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

Tháng 6

Thứ tư, ngày 05/6/2024

Bùi Hải Hưng

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 12/6/2024

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 19/6/2024

Bùi Hải Hưng

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 26/6/2024

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

Tháng 7

Thứ tư, ngày 03/7/2024

Bùi Hải Hưng

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 10/7/2024

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 17/7/2024

Bùi Hải Hưng

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 24/7/2024

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 31/7/2024

Bùi Hải Hưng

Chủ tịch

Tháng 8

Thứ tư, ngày 07/8/2024

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 14/8/2024

Bùi Hải Hưng

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 21/8/2024

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 28/8/2024

Bùi Hải Hưng

Chủ tịch

Tháng 9

Thứ tư, ngày 04/9/2024

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 11/9/2024

Bùi Hải Hưng

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 18/9/2024

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 25/9/2024

Bùi Hải Hưng

Chủ tịch

Tháng 10

Thứ tư, ngày 02/10/2024

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 09/10/2024

Bùi Hải Hưng

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 16/10/2024

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 23/10/2024

Bùi Hải Hưng

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 30/10/2024

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

Tháng 11

Thứ tư, ngày 06/11/2024

Bùi Hải Hưng

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 13/11/2024

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 20/11/2024

Bùi Hải Hưng

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 27/11/2024

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

Tháng 12

Thứ tư, ngày 04/12/2024

Bùi Hải Hưng

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 11/12/2024

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 18/12/2024

Bùi Hải Hưng

Chủ tịch

 

Thứ tư, ngày 25/12/2024

Lê Hải Vân

Phó Chủ tịch

Ngoài thời gian phân công tiếp dân theo lịch trên. Chủ tịch và Phó chủ tịch sẽ tiếp dân trong các trường hợp đột xuất, các vụ việc phức tạp phát sinh cần phải giải quyết ngay.

Giao cho Công chức Tư pháp phối hợp tốt với Công chức Văn phòng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện làm việc để phục vụ tốt công tác tiếp dân Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND thực hiện trách nhiệm tiếp dân năm 2024 theo quy định.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚ LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: Bùi Hải Hưng - CHỦ TỊCH UBND XÃ

Địa chỉ: Xã Phú Lộc - Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0912378936

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa