Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM XÃ PHÚ LỘC NHIỆM KỲ 2024 - 2029

 

       Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện, luôn luôn xác định "đoàn kết" là giá trị cốt lõi và"đại đoàn kết toàn dân tộc" là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!".

       Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - tổ chức tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Trải qua các thời kỳ cách mạng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, trở thành một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

        Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng trong lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như cách mạng xã hội chủ nghĩa và trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay. Trong các thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tiếp đó là liên minh công – nông - trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định, đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

       Kính thưa toàn thể nhân dân!

       Thực hiện Chỉ thị số 22 - CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc MTTQ Việt nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; các văn bản chỉ đạo của Huyện Hậu Lộc, Đảng ủy Xã Phú Lộc; Kế hoạch số 76 KH-MTTQ-BTT, ngày 26/09/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Hậu Lộc về tổ chức Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

       Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của các cấp, Ban Thường trực MTTQ xã Phú Lộc đã triển khai các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo  Ban công tác MT, phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện các nội dung chuẩn bị cho công tác Đại hội MTTQ xã Phú Lộc đảm bảo theo kế hoạch.

       Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Lộc nhiệm kỳ 2024 - 2029 dự kiến được diển ra vào ngày 9 tháng 3 năm 2024, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức mới.

       Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã  Phú Lộc nhiệm kỳ 2024 - 2029, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng là quá trình tổ chức thực hiện, đề ra các giải pháp thiết thực củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp.

       Mặt trận Tổ quốc xã Phú Lộc trong nhiệm kỳ 2019-2024, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Phú Lộc; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt được kết quả đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực.Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong xã luôn đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố và tăng cường; mối quan hệ, đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ngày càng bền chặt, đã tạo thuận lợi để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn xã, các tổ chức thành viên đã phốhợp triển khai thực hiện đồng bộ các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với nội dung cụ thể, thiết thực, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia với tinh thần hăng hái và sáng tạo, đóng góp có hiệu quả vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

        MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; vận động Nhân dân hiến  đất mở rộng đường giao, Vận động  Nhân dân tham gia đóng góp và đầu tư  trên 20 tỷ đồng và hàng 1000 ngày công để xây dựng nhà ở, chỉnh trang khu dân cư theo quy hoạch, xây dựng, chỉnh trang nâng cấp, xây mới nhà văn hóa thôn, xây dựng hệ thống điện sáng công cộng, các công trình phúc lợi xã hội ở xã và các thôn; tu sửa, chỉnh trang và mua sắm trang thiết bị các nhà văn hóa thôn;  đến năm 2020 xã Phú Lộc hoàn thành các tiêu trí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đến  năm 2023 có 4 thôn hoàn thành các tiêu trí xây dựng thôn kiểu mẫu.

       MTTQ xã luôn tổ chức và làm tốt các cuộc vận động Ngày vì người nghèo hàng năm 100% hộ nghèo đều được tặng quà tết.  Phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể và sự hỗ trợ của cấp trên đã kêu gọi  các con em xa quê, các nhà hảo tâm xây dựng được 15 ngôi nhà đại đoàn kết với tổng số tiền là 605 triệu đồng, Vận động nhân dân ủng hộnhân dân miền núi tỉnh Thanh Hoá, các tỉnh Miền trung bị thiệt hại do mưa lũ với số tiền 12.7 triệu đồng. Đặc biệt, MTTQ xã đã làm tốt công tác vận động, tiếp nhận ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 và ủng hộ nhu yếu phẩm cho các tỉnh phía nam, hỗ trợ cac lực lượng tuyến đầu chống dịch, các khu cách ly, hỗ trợ con em Phú Lộc làm ăn ở các tỉnh phía nam gặp khó khăn do đại dịch covid19 với số tiền trên 350 triệu đồng , Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và đã thu đoàn viên, hội viên tham gia. Đến nay, tỉ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên cao hơn so với đầu nhiệm kỳ, các đoàn thể có nhiều hoạt động thiết thực, đã thu hút hội viên, đoàn viên tham gia sinh hoạt ngày càng đông, góp phần tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân.

       Trên cơ sở đó, sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và phát huy. Vị trí, vai trò của MTTQ tiếp tục được khẳng định rõ nét trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội. Chất lượng thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được nâng cao. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân đã trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Chương trình ngày vì người nghèo và các phong trào khác do MTTQ phát động được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt được những kết quả đáng trân trọng; phát huy dân chủ, tiếp thu sáng kiến, kiến nghị của nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; mở rộng công tác đối ngoại nhân dân để không ngừng nâng cao uy tín của Đảng và Nhà nước; củng cố xây dựng hệ thống MTTQ ngày càng vững mạnh.

       Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQ xã được UBMTTQ tỉnh Thanh Hoá tặng bằng khen, Chủ tịch UBND huyện tặng 3 giấy khen, UBMTTQ huyện tặng 5 giấy khen; 8 KDC được chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen, 3 cá nhân được UBMTTQ tỉnh tặng bằng khen, có 3 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen và nhiều cá nhân, hộ gia đình được Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen.

       Kính thưa cán bộ và nhân dân!

          Với tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết và những thành tựu đạt được  trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã Phú Lộc sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Đồng thời phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa - xây dựng thôn, xã kiểu mẫu, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong những năm tới.

Ban văn hoá thông tin

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚ LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: Bùi Hải Hưng - CHỦ TỊCH UBND XÃ

Địa chỉ: Xã Phú Lộc - Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0912378936

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa